Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều

08/11/2023 - 10:24 AM

Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án như sau: docs.google.com/document/d/1IPF-pxkMDlTGoly1oApGGc09S0i7V5q_/edit