Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu :TOP

09/04/2016 - 12:36 PM

SỞ GIAO DỊCH

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  744 /TB-SGDHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

của CTCP Phân phối Top One

                                                                                       -----------------------------

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Phân phối Top One vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

-               Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Phân phối Top One

-               Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-               Mã chứng khoán: TOP

-               Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-      Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.900.000 cổ phiếu

       (Ba triệu chín trăm nghìn cổ phiếu)

-     Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 39.000.000.000 đồng

      (Ba mươi chín tỷ đồng)

-                Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 23/7/2015

-                Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

 

Nơi nhận:

-  CTCP Phân phối Top One;

-    UBCKNN (để b/c);

-    TTLKCKVN;

-    Các CTCK;

-    Phòng TTTT, GSGD, HTGD, QLNY, QHCC;

-    Lưu:  VT, TĐNY.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký)

 

Trần Văn Dũng