TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN PHỐI TOP ONE

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

                  Hà nội, ngày 1 tháng 11 năm 2015

 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về phương án tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

-      Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-      Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

-      Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

-      Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

-      Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

-      Điều lệ  Công ty cổ phần Phân phối Top One;

-      Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần phân phối Top One

-      Một số văn bản liên quan khác.

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phân phối Top One như sau:

 

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung sau:

1.      Sự cần thiết của đợt phát hành tăng vốn

-      Đảm bảo tốc độ tăng trưởng, ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

-      Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

-      Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh

2.      Thông tin đợt phát hành

-      Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân phối Top One

-      Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

-      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-      Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.900.000 cổ phần (Ba triệu, chín trăm ngàn cổ phần)

-      Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư quan tâm

-      Số lượng cổ phần chào bán: 5.850.000 cổ phần (Năm triệu, tám trăm năm mươi ngàn cổ phần).

-      Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

-      Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

-      Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý  IV/2015, Quý I/2016.

3.      Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

-      Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;

-      Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc

-      Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc

-      Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.

4.      Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến

STT

Họ tên

Số CMT

Địa chỉ

Số cổ phần được phân phối (cổ phần)

1

Trần Ngọc Mai

036184000977

Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì Hà Nội

480,000

2

Trần Thị Diệu Hằng

111493521

Dương Nội, Hà Đông, Hà nội

450,000

3

Nguyễn Thị Tuyết Lan

013340337

Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội

474,000

4

Phạm Thị Minh Hiếu

012067859

D4, Tập thể 8/3, Hai bà trưng, Hà Nội

470,000

5

Phạm Văn Sơn

012252934

Số 4, ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội

452,000

6

Vũ Thị Hóa

160441017

Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định

340,000

7

Lê Mạnh Hưng

011964153

N11B, đường Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận  Cầu Giấy, Hà Nội

460,000

8

Nguyễn Hữu Khá

012663473

Cộng Hòa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội

420,000

9

Vũ Văn Phòng

161637896

Trực Đông, Trực Ninh, Nam Định

454,000

10

Đinh Văn Tạo

013310402

Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội

1,000,000

11

Nguyễn Thị Tuyển

111894746

Xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội

410,000

12

Vũ Văn Thắng

012309315

P517-C8, Giảng Võ ,Ba Đình, Hà Nội

440,000

 

5.      Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

-      Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 58.500.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng) sẽ được sử dụng phục vụ các hoạt động sau:

-      Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 58.500.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng) sẽ được sử dụng phục vụ các hoạt động sau:

ü  Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 16 tỷ đồng

ü  Đầu tư thuê kho bãi chứa hàng phục vụ hoạt động kinh doanh: 8,5 tỷ đồng.

ü  Mua 01 thửa đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội phục vụ việc trồng cây mắc ca: 12,5 tỷ đồng

ü  Góp vốn vào Công ty TNHH An Phát: 13,5 tỷ đồng

ü  Mua sắm tài sản cố định: xe tải, máy móc thiết bị phục vụ việc bảo quản, lưu trữ hàng hóa, đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng:  8 tỷ đồng.

6.      Xử lý số cổ phần không phân phối hết

-      Trong trường hợp có nhà đầu tư không mua hoặc chỉ mua một phần số cổ phần được phân phối. Số cổ phần không phân phối hết sẽ được giao lại cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí được đại hội đồng cổ đông thông qua. Giá chào bán số cổ phần không phân phối hết không thấp hơn giá chào bán cổ phần theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

7.      Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

-      Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên thị trường UPCom ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.

8.      Ủy quyền

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-      Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.

-      Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông

-      Điều chỉnh Vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.

-      Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên thị trường Upcom.

 

          Trân trọng cảm ơn Đại hội!

                                                                                                                

                                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                          Chủ tịch