Tầm nhìn- Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

13/04/2016 - 11:42 PM

NHANH – SÁNG TẠO – BỀN VỮNG

- Nhanh nắm bắt cơ hội; triển khai công việcnhanh đạt hiệu quả

- Sáng tạo trong tư duy, dám nghĩ mới, làm mới, cải tiến liên tục từ những việc nhỏ nhất

- Bền vững trong, phát triển kinh doanh,phát triển nhân lực